DynDeveloper.com

DynDeveloper.com

Sign Up Now!Log In
NaomiP 5/31/2007 12:31:00 PM

Wennsoft Tables

AS000100 AS_Asset_MSTR AS_Asset_MSTR
AS000210 AS_Fleet_Setup_MSTR AS_Fleet_Setup_MSTR
AS000220 AS_User_Define_MSTR AS_User_Define_MSTR
AS000300 AS_Group_MSTR AS_Group_MSTR
AS000500 AS_Information_MSTR AS_Information_MSTR
AS000600 AS_Maintenance_MSTR AS_Maintenance_MSTR
AS000700 AS_Performed_MSTR AS_Performed_MSTR
AS000800 AS_Performed_by_MSTR AS_Performed_by_MSTR
JC00102 JC_Job_MSTR JC_Job_MSTR
JC00103 JC_Prior_Year_MSTR JC_Prior_Year_MSTR
JC00103 temp_JC_Prior_Year_MSTR temp_JC_Prior_Year_MSTR
JC00104 JC_Job_Contract_Max_MSTR JC_Job_Contract_Max_MSTR
JC00105 JC_Job_Architect_MSTR JC_Job_Architect_MSTR
JC00106 JC_Job_Address_MSTR JC_Job_Address_MSTR
JC00107 Job User Defined Master JC_UDF_MSTR
JC001520 JC_Master_Subcontractor_Contact_MSTR JC_Master_Subcontractor_Contact_MSTR
JC00201 JC_Forecast_Cost_Revision_MSTR JC_Forecast_Cost_Revision_MSTR
JC00203 JC_Forecast_Total_MSTR JC_Forecast_Total_MSTR
JC00301 JC_Keys_MSTR JC_Keys_MSTR
JC00401 JC_Estimate_Cost_Revision_MSTR JC_Estimate_Cost_Revision_MSTR
JC00501 JC_Notes_MSTR JC_Notes_MSTR
JC00601 JC_Billing_Codes_MSTR JC_Billing_Codes_MSTR
JC00701 JC_Job_Detail_MSTR JC_Job_Detail_MSTR
JC00702 JC_Estimate_Detail_TEMP JC_Estimate_Detail_TEMP
JC00801 JC_Employee_Union_Code_MSTR JC_Employee_Union_Code_MSTR
JC00901 JC_Job_Index_MSTR JC_Job_Index_MSTR
JC01001 JC_Change_Orders_MSTR JC_Change_Orders_MSTR
JC01002 JC_Chg_Ord_Detail_MSTR JC_Chg_Ord_Detail_MSTR
JC01003 JC_Chg_Ord_Est_Revision_MSTR JC_Chg_Ord_Est_Revision_MSTR
JC01101 JC_File_Maint_MSTR JC_File_Maint_MSTR
JC01102 JC_File_Maint_Error_Log JC_File_Maint_Error_Log
JC01201 JC_Cost_Code_Description_MSTR JC_Cost_Code_Description_MSTR
JC01301 JC_Production_Batch_Headers JC_Production_Batch_Headers
JC01401 JC_Conversion_MSTR JC_Conversion_MSTR
JC01501 JC_Vendor_MSTR JC_Vendor_MSTR
JC01502 JC_Vendor_Contact_MSTR JC_Vendor_Contact_MSTR
JC01503 JC_Vendor_Detail_MSTR JC_Vendor_Detail_MSTR
JC01504 JC_Vendor_Dates_MSTR JC_Vendor_Dates_MSTR
JC01505 JC_Vendor_Master_Dates JC_Vendor_Master_Dates
JC01511 JC_Master_Subcontractor_MSTR JC_Master_Subcontractor_MSTR
JC01513 JC_Master_Vendor_Detail_MSTR JC_Master_Vendor_Detail_MSTR
JC01514 JC_Master_Vendor_Dates_MSTR JC_Master_Vendor_Dates_MSTR
JC01601 JC Initialization Master JC_Initialization_MSTR
JC01701 JC_Project_Number_MSTR JC_Project_Number_MSTR
JC01801 Job Cost Rate Classes JC_Rate_Class_MSTR
JC01802 JC_Rate_Class_DTL JC_Rate_Class_DTL
JC0CHECK JC_File_Maint_Check_Links JC_File_Maint_Check_Links
JC10001L JC_RFP_Transaction_WORK_LINES JC_RFP_Transaction_WORK_LINES
JC10201 JC_Inventory_Transaction_WORK JC_Inventory_Transaction_WORK
JC10211 JC_SOP_LINE_WORK JC_SOP_LINE_WORK
JC10301 JC_Job_TRX_HDR_WORK JC_Job_TRX_HDR_WORK
JC10302 JC_Job_TRX_LINE_WORK JC_Job_TRX_LINE_WORK
JC10501 JC_Invoice_WORK JC_Invoice_WORK
JC10503 JC_Invoice_Schedule_WORK JC_Invoice_Schedule_WORK
JC10504 JC_Invoice_TRX_WORK JC_Invoice_TRX_WORK
JC10511 JC_Invoice_Project_WORK JC_Invoice_Project_WORK
JC10601 JC_Chg_Ord_Detail_WORK JC_Chg_Ord_Detail_WORK
JC10701 JC_Payroll_Transaction_WORK JC_Payroll_Transaction_WORK
JC10702 JC Time Sheet TRX WORK JC_Time_Sheet_TRX_WORK
JC10703 JC Payroll Post WORK JC_Payroll_Post_WORK
JC10801 JC_Unit_TRX_HDR_WORK JC_Unit_TRX_HDR_WORK
JC10802 JC_Unit_TRX_LINE_WORK JC_Unit_TRX_LINE_WORK
JC10901 JC_Prod_Units_LINE_WORK JC_Prod_Units_LINE_WORK
JC10902 JC_Prod_Units_HDR_WORK JC_Prod_Units_HDR_WORK
JC20001 JC_Job_Transaction_OPEN JC_Job_Transaction_OPEN
JC20002 JC_Job_Detail_Summary JC_Job_Detail_Summary
JC20003 JC_Job_MSTR_Summary JC_Job_MSTR_Summary
JC20004 JC Vendor TRX OPEN JC_Vendor_TRX_OPEN
JC20005 JC_Estimate_Cost_Summary JC_Estimate_Cost_Summary
JC20101 JC_POC_WORK_OPEN JC_POC_WORK_OPEN
JC20301 JC_Job_TRX_HDR_OPEN JC_Job_TRX_HDR_OPEN
JC20401 JC_Job_Transaction_Entry_POST JC_Job_Transaction_Entry_POST
JC20501 JC_Invoice_OPEN JC_Invoice_OPEN
JC20502 JC_Cash_Receipts_OPEN JC_Cash_Receipts_OPEN
JC20503 JC_Invoice_Schedule_OPEN JC_Invoice_Schedule_OPEN
JC20504 JC_Invoice_TRX_OPEN JC_Invoice_TRX_OPEN
JC20511 JC_Invoice_Project_OPEN JC_Invoice_Project_OPEN
JC20601 JC_Union_Transaction_OPEN JC_Union_Transaction_OPEN
JC20705 JC_Lien_Waivers_OPEN JC_Lien_Waivers_OPEN
JC20801 JC_Unit_TRX_HDR_OPEN JC_Unit_TRX_HDR_OPEN
JC20902 JC_Prod_Units_HDR_OPEN JC_Prod_Units_HDR_OPEN
JC30001 JC_Job_MSTR_HIST JC_Job_MSTR_HIST
JC30001L JC_RFP_Transaction_HIST_LINES JC_RFP_Transaction_HIST_LINES
JC30002 JC_Job_Index_MSTR_HIST JC_Job_Index_MSTR_HIST
JC30003 JC_Job_MSTR_Summary_HIST JC_Job_MSTR_Summary_HIST
JC30004 JC_Job_Architect_HIST JC_Job_Architect_HIST
JC30006 JC_Job_Address_HIST JC_Job_Address_HIST
JC30101 JC_Job_Detail_MSTR_HIST JC_Job_Detail_MSTR_HIST
JC30102 JC_Job_Detail_Summary_HIST JC_Job_Detail_Summary_HIST
JC30107 Job User Defined Master History JC_UDF_MSTR_HIST
JC30201 JC_Job_Transaction_OPEN_HIST JC_Job_Transaction_OPEN_HIST
JC30202 JC_Job_TRX_HDR_HIST JC_Job_TRX_HDR_HIST
JC30210 JC_SOP_LINE_HIST JC_SOP_LINE_HIST
JC30301 JC_Notes_HIST JC_Notes_HIST
JC30501 JC_Invoice_HIST JC_Invoice_HIST
JC30503 JC_Invoice_Schedule_HIST JC_Invoice_Schedule_HIST
JC30504 JC_Invoice_TRX_HIST JC_Invoice_TRX_HIST
JC30511 JC_Invoice_Project_HIST JC_Invoice_Project_HIST
JC30601 JC_Billing_Codes_HIST JC_Billing_Codes_HIST
JC30701 JC_SOP_Jobs_WORK_HIST JC_SOP_Jobs_WORK_HIST
JC30801 JC_Unit_TRX_HDR_HIST JC_Unit_TRX_HDR_HIST
JC40101 JC_User_Defined_SETP JC_User_Defined_SETP
JC40102 JC_Production_Measure_SETP JC_Production_Measure_SETP
JC40103 JC_Cost_Code_Format_SETP JC_Cost_Code_Format_SETP
JC40104 JC_Cost_Code_Segments_SETP JC_Cost_Code_Segments_SETP
JC40105 JC_Version_SETP JC_Version_SETP
JC40106 JC_Fed_Class_SETP JC_Fed_Class_SETP
JC40107 Job Type Setup JC_Job_Type_SETP
JC40201 JC_Union_SETP JC_Union_SETP
JC40202 JC_Cost_Codes_MSTR_SETP JC_Cost_Codes_MSTR_SETP
JC40203 JC_Union_Pay_Code_SETP JC_Union_Pay_Code_SETP
JC40204 JC_Benefit_Categories_SETP JC_Benefit_Categories_SETP
JC40205 JC_Chg_Ord_Status_SETP JC_Chg_Ord_Status_SETP
JC40206 JC_Invoice_Styles_SETP JC_Invoice_Styles_SETP
JC40207 JC_Password_SETP JC_Password_SETP
JC40208 JC_Profit_Type_SETP JC_Profit_Type_SETP
JC40209 JC_Cost_Element_SETP JC_Cost_Element_SETP
JC40301 JC_Division_SETP JC_Division_SETP
JC40302 JC_Division_Accounts_SETP JC_Division_Accounts_SETP
JC40303 JC_Revenue_Acct_SETP JC_Revenue_Acct_SETP
JC40304 JC_Default_Cost_Codes_SETP JC_Default_Cost_Codes_SETP
JC40305 JC_Posting_Option_SETP JC_Posting_Option_SETP
JC40306 JC_Invoice_Accounts_SETP JC_Invoice_Accounts_SETP
JC40307 JC_Closed_Jobs_Acct_SETP JC_Closed_Jobs_Acct_SETP
JC40308 JC_Offset_Accounts_SETP JC_Offset_Accounts_SETP
JC40309 JC_Overhead_Detail_Accounts_SETP JC_Overhead_Detail_Accounts_SETP
JC40401 JC_Document_SETP JC_Document_SETP
JC40501 JC_Overhead_Detail_Codes JC_Overhead_Detail_Codes
JC40502 JC_Overhead_Group_SETP JC_Overhead_Group_SETP
JC40503 JC_Overhead_Group_Total_SETP JC_Overhead_Group_Total_SETP
JC40601 JC Period Header JC_Period_HDR
JC40602 JC Period Setup JC_Period_SETP
JC40701 JC_Subs_Option_SETP JC_Subs_Option_SETP
JC40702 JC_Subs_Dates_SETP JC_Subs_Dates_SETP
JC40703 JC_Subs_Dates_Type_SETP JC_Subs_Dates_Type_SETP
JC40801 JC_Project_Number_SETP JC_Project_Number_SETP
JC40901 JC_Tax_Schedule_SETP JC_Tax_Schedule_SETP
JC41001 JC_User_Profile_SETP JC_User_Profile_SETP
JC41101 JC_Setup_Options_SETP JC_Setup_Options_SETP
JC41201 JC_Architect_SETP JC_Architect_SETP
JC50101 JC_Job_TRX_Number_TEMP JC_Job_TRX_Number_TEMP
JC50201 JC_Application_Payment_TEMP JC_Application_Payment_TEMP
JC70001 JC_Labor_Summary_ROPT JC_Labor_Summary_ROPT
JC90000 JC_Project_Status_View JC_Project_Status_VIEW
JC90001 JC_Project_Job_Invoice_VIEW JC_Project_Job_Invoice_VIEW
JC90002 JC_Project_Invoice_ADDR_VIEW JC_Project_Invoice_ADDR_VIEW
JC90100 JC_Labor_Summary_VIEW JC_Labor_Summary_VIEW
JC90101 JC_Labor_Breakdown_VIEW JC_Labor_Breakdown_VIEW
JC90200 JC_Certified_Payroll_VIEW JC_Certified_Payroll_VIEW
JC90300 JC_Overhead_Group_VIEW JC_Overhead_Group_VIEW
JC90400 JC_Estimate_Period_VIEW JC_Estimate_Period_VIEW
JC90500 JC_Subs_Status_VIEW JC_Subs_Status_VIEW
JC90700 JC_Inv_TRX_Level_Batch_VIEW JC_Inv_TRX_Level_Batch_VIEW
JC90701 JC_Inv_TRX_Level_Labor_Batch_VIEW JC_Inv_TRX_Level_Labor_Batch_VIEW
JC99701 JC_Cost_Code_Segment_View JC_Cost_Code_Segment_View
JCCIS150 JC_Sub_CIS24_Reconcile JC_Sub_CIS24_Reconcile
JCCIS200 JC CIS25 Voucher JC_CIS25_Voucher
JCCIS201 JC CIS23 Voucher JC_CIS23_Voucher
JCERRBTR JC_Error_Messages_Btrieve JC_Error_Messages_Btrieve
JCERRCT JC_Error_Messages_Ctree JC_Error_Messages_Ctree
JCERRORS JC_Error_Messages_MSTR JC_Error_Messages_MSTR
JCPAY01 JC_Payroll_Union_TEMP JC_Payroll_Union_TEMP
JCPCHECK JC_Period_Check_Status JC_Period_Check_Status
JCUNION1 JC_Monthly_Union_Report_TEMP JC_Monthly_Union_Report_TEMP
JCUPAY1 JC_Union_Monthly_Payroll_TEMP JC_Union_Monthly_Payroll_TEMP
JCVAT150 JC_Sub_VAT_Reconcile JC_Sub_VAT_Reconcile
SV_00415 SV_Install_MSTR SV_Install_MSTR
sv000020 SV_Affiliate_MSTR SV_Affiliate_MSTR
SV000031 SV_Invoice_Comment_MSTR SV_Invoice_Comment_MSTR
SV000062 SV_Number_MSTR SV_Number_MSTR
SV00012 SV_System_Option_MSTR SV_System_Option_MSTR
SV000122 SV_Billing_Rate_MSTR SV_Billing_Rate_MSTR
SV000123 SV_Labor_Rate_Group_MSTR SV_Labor_Rate_Group_MSTR
sv00015 SV_Branch_MSTR SV_Branch_MSTR
SV000182 SV_Equipment_Replacement_Parts_MSTR SV_Equipment_Replacement_Parts_MSTR
SV000183 SV_Equipment_Type_Replacement_Parts_MSTR SV_Equipment_Type_Replacement_Parts_
sv00021 SV_Region_MSTR SV_Region_MSTR
SV00030 SV_SA_Password_Setup_MSTR SV_SA_Password_Setup_MSTR
SV00032 SV_SA_Password_User_MSTR SV_SA_Password_User_MSTR
SV00033 SV_Security_Level_MSTR SV_Security_Level_MSTR
sv00034 SV_System_Administration_MSTR SV_System_Administration_MSTR
SV00040 SV_Postal_Code_MSTR SV_Postal_Code_MSTR
SV00045 SV_Time_Zone_MSTR SV_Time_Zone_MSTR
SV00053 SV_Contract_Quicksearch SV_Contract_Quicksearch
SV00054 SV_Customer_Quicksearch SV_Customer_Quicksearch
SV00055 SV_Equipment_Quicksearch SV_Equipment_Quicksearch
SV00077 SV_Division_MSTR SV_Division_MSTR
SV000787 SV_Invoice_Setup_MSTR SV_Invoice_Setup_MSTR
SV000788 SV_Invoice_Setup2_MSTR SV_Invoice_Setup2_MSTR
SV000789 SV_Invoice_Tax_Option_MSTR SV_Invoice_Tax_Option_MSTR
SV000805 SV_Note_MSTR SV_Note_MSTR
SV000810 SV_Job_Costs_WORK SV_Job_Costs_WORK
SV000815 SV_Job_Costs_HISTORY SV_Job_Costs_HISTORY
SV00099 SV_Conversion_MSTR SV_Conversion_MSTR
SV00100 SV_Customer_MSTR SV_Customer_MSTR
SV00101 SV_RM_Class_MSTR SV_RM_Class_MSTR
SV00105 SV_Customer_Define1a_MSTR SV_Customer_Define1a_MSTR
SV00110 SV_Customer_Define2a_MSTR SV_Customer_Define2a_MSTR
SV00115 SV_Lookup_Tech_MSTR SV_Lookup_Tech_MSTR
SV00116 SV_Technician_Team_MSTR SV_Technician_Team_MSTR
SV00117 SV_Invoice_Number_MSTR SV_Invoice_Number_MSTR
SV00118 SV_Technician_Shift_SETP SV_Technician_Shift_SETP
SV00119 SV_InternalCustomer SV_InternalCustomer
SV00120 SV_Lookup_Billing_Rate_MSTR SV_Lookup_Billing_Rate_MSTR
SV00130 SV_Salesperson_MSTR SV_Salesperson_MSTR
SV00142 SV_Quote_Pricing_MSTR SV_Quote_Pricing_MSTR
SV00143 SV_Pricing_Matrix_MSTR SV_Pricing_Matrix_MSTR
SV00144 SV_Inventory_Markdown_MSTR SV_Inventory_Markdown_MSTR
SV00148 Graphical Dispatch Board Setup SV_GDB_SETP
SV00149 Graphical Dispatch Board Fields SV_GDB_Fields
sv00150 SV_Technician_Labor_Plan_MSTR SV_Technician_Labor_Plan_MSTR
SV00155 SV_Technician_Skill_Set_MSTR SV_Technician_Skill_Set_MSTR
SV00160 SV_Customer_Contact_MSTR SV_Customer_Contact_MSTR
sv00196 SV_Setup2_MSTR SV_Setup2_MSTR
SV00199 Service Auto Number Master SV_Auto_Number_MSTR
SV00200 SV_Location_MSTR SV_Location_MSTR
SV00201 SV_SubLocation_MSTR SV_SubLocation_MSTR
SV00205 SV_Location_Contact_MSTR SV_Location_Contact_MSTR
SV00215 SV_Location_Technicians_MSTR SV_Location_Technicians_MSTR
SV00220 SV_Service_Area_MSTR SV_Service_Area_MSTR
SV00221 SV_Service_Area_Technicians_MSTR SV_Service_Area_Technicians_MSTR
SV00225 SV_Location_Define1a_MSTR SV_Location_Define1a_MSTR
SV00230 SV_Location_Define2a_MSTR SV_Location_Define2a_MSTR
SV00300 SV_Service_MSTR SV_Service_MSTR
SV00301 SV_Service_Appointments_MSTR SV_Service_Appointments_MSTR
SV00302 SV_Service_Tasks_MSTR SV_Service_Tasks_MSTR
SV00303 SV_Service_Response_Numeric_MSTR SV_Service_Response_Numeric_MSTR
SV00304 SV_Service_Response_String_MSTR SV_Service_Response_String_MSTR
SV00305 SV_Tool_Unit_MSTR SV_Tool_Unit_MSTR
SV00310 SV_Type_Problem_MSTR SV_Type_Problem_MSTR
SV00312 SV_Service_Activity_MSTR SV_Service_Activity_MSTR
sv00314 SV_Time_Ticket_Activity_MSTR SV_Time_Ticket_Activity_MSTR
SV00315 SV_Type_Equipment_MSTR SV_Type_Equipment_MSTR1
SV00320 SV_Type_Call_MSTR SV_Type_Call_MSTR
SV00324 SV_Task_Status_SETP SV_Task_Status_SETP
SV00325 SV_Type_Status_MSTR SV_Type_Status_MSTR
sv00326 SV_Technician_Status_MSTR SV_Technician_Status_MSTR
SV00330 SV_Service_Define1a_MSTR SV_Service_Define1a_MSTR
SV00340 SV_Service_ID_Log_MSTR SV_Service_ID_Log_MSTR
sv00351 SV_Service_Technician_WORK SV_Service_Technician_WORK
SV00360 SV_Task_Define5_MSTR SV_Task_Define5_MSTR
SV00361 SV_Task_Define6_MSTR SV_Task_Define6_MSTR
SV00362 SV_Task_Define7_MSTR SV_Task_Define7_MSTR
SV00370 SV_Task_Define_5_6_Combination SV_Task_Define_5_6_Combination
sv00387 SV_Service_Assigned_Equipment_MSTR SV_Service_Assigned_Equipment_MSTR
sv00392 SV_Trouble_Codes_MSTR SV_Trouble_Codes_MSTR
sv00393 SV_Resolution_Codes_MSTR SV_Resolution_Codes_MSTR
SV00394 SV_Service_Resolution_MSTR SV_Service_Resolution_MSTR
SV00400 SV_Equipment_MSTR SV_Equipment_MSTR
SV00401 SV_Equipment_MSTR_TEMP SV_Equipment_MSTR_TEMP
SV00402 SV_Quote_Equipment_MSTR SV_Quote_Equipment_MSTR
SV00405 SV_Equipment_Type_MSTR SV_Equipment_Type_MSTR
SV00406 SV_IV_Item_MSTR SV_IV_Item_MSTR
SV00410 SV_Manufacturer_MSTR SV_Manufacturer_MSTR
SV00420 SV_Warranty_MSTR SV_Warranty_MSTR
SV00425 SV_Equipment_Type_MSTR_TRX SV_Equipment_Type_MSTR_TRX
sv00430 SV_Equipment_Meter_MSTR SV_Equipment_Meter_MSTR
SV00460 SV_Plant_MSTR SV_Plant_MSTR
SV00470 SV_Plant_Type_MSTR SV_Plant_Type_MSTR
SV00480 SV_Report_Button_Names_MSTR SV_Report_Button_Names_MSTR
SV00490 Service PO Integration SV_PO_Integration
SV00500 SV_Maint_MSTR SV_Maint_MSTR
SV00501 SV_Maint_HIST SV_Maint_HIST
SV00502 SV_Quote_MSTR SV_Quote_MSTR
sv00505 SV_Contract_Detail_Summary SV_Contract_Detail_Summary
SV00506 SV_Maintenance_Number_MSTR SV_Maintenance_Number_MSTR
sv00507 SV_Contract_Billing_HIST SV_Contract_Billing_HIST
SV00508 SV_Contract_Revenue_Method2_HIST SV_Contract_Revenue_Method2_HIST
SV00509 SV_Contract_Revenue_Method2_MSTR SV_Contract_Revenue_Method2_MSTR
sv00510 SV_Contract_Billing_MSTR SV_Contract_Billing_MSTR
sv00511 SV_Maintenance_Setup_MSTR SV_Maintenance_Setup_MSTR
sv00512 SV_Maintenance_Setup1_MSTR SV_Maintenance_Setup1_MSTR
SV00514 SV_Revenue_Recognition_Summary SV_Revenue_Recognition_Summary
SV00515 SV_Maint_Contract_Type_MSTR SV_Maint_Contract_Type_MSTR
SV00517 Service Level Master SV_Service_Level_MSTR
SV00519 Service Time  Master SV_Service_Time_MSTR
SV00520 SV_Major_MSTR SV_Major_MSTR
SV00521 SV_Sub1_MSTR SV_Sub1_MSTR
SV00522 SV_Sub2_MSTR SV_Sub2_MSTR
SV00523 SV_Sub3_MSTR SV_Sub3_MSTR
SV00524 SV_Sub4_MSTR SV_Sub4_MSTR
SV00525 SV_System_MSTR SV_System_MSTR
SV00526 SV_Escalation_Index_MSTR SV_Escalation_Index_MSTR
SV00527 SV_Escalation_Index_Detail SV_Escalation_Index_Detail
sv00528 SV_Maint_Escalation_Index_MSTR SV_Maint_Escalation_Index_MSTR
SV00529 SV_Equipment_Type_Task_Codes_MSTR SV_Equipment_Type_Task_Codes_MSTR
sv00531 SV_Contract_Task_Comment SV_Contract_Task_Comment
sv00532 SV_Maint_Period_MSTR SV_Maint_Period_MSTR
sv00533 SV_Maint_Escalation_MSTR SV_Maint_Escalation_MSTR
sv00534 SV_Maint_Escalation_HIST SV_Maint_Escalation_HIST
sv00535 SV_Maint_Escalation_Builds_MSTR SV_Maint_Escalation_Builds_MSTR
sv00536 SV_Contract_Task_Response_MSTR SV_Contract_Task_Response_MSTR
sv00537 SV_Maint_Service_HDR SV_Maint_Service_HDR
SV00538 SV_Equipment_Type_Task_Codes_MSTR_TRX SV_Equipment_Type_Task_Codes_MSTR_TR
SV00540 SV_Standard_Frequency_MSTR SV_Standard_Frequency_MSTR
SV00541 SV_Standard_Frequency_Schedule_MSTR SV_Standard_Frequency_Schedule_MSTR
SV00544 SV_Quote_Task_List_MSTR SV_Quote_Task_List_MSTR
SV00545 SV_Quote_Task_MSTR SV_Quote_Task_MSTR
SV00546 SV_Quote_Task_Subtasks_MSTR SV_Quote_Task_Subtasks_MSTR
SV00547 SV_Revenue_Recognition_WORK SV_Revenue_Recognition_WORK
SV00548 SV_Quote_Task_Schedule SV_Quote_Task_Schedule
SV00550 SV_Maint_Annual_MSTR SV_Maint_Annual_MSTR
SV00551 SV_Maint_Annual_Rate_MSTR SV_Maint_Annual_Rate_MSTR
SV00552 SV_Maint_Annual_Task_Desc SV_Maint_Annual_Task_Desc
SV00555 SV_Contract_Define1a_MSTR SV_Contract_Define1a_MSTR
SV00556 SV_Contract_Define2a_MSTR SV_Contract_Define2a_MSTR
SV00560 SV_Task_Codes_MSTR SV_Task_Codes_MSTR
SV00561 SV_Task_Codes_MSTR_TRX SV_Task_Codes_MSTR_TRX
SV00562 SV_Task_Codes_Description_MSTR SV_Task_Codes_Description_MSTR
SV00563 SV_Task_Codes_Description_MSTR_TRX SV_Task_Codes_Description_MSTR_TRX
SV00564 SV_Maint_Invoice_MSTR SV_Maint_Invoice_MSTR
SV00565 SV_Sub_Tasks_MSTR SV_Sub_Tasks_MSTR
SV00566 SV_Sub_Task_Define1a_MSTR SV_Sub_Task_Define1a_MSTR
SV00567 SV_Maint_Billing_Note_MSTR SV_Maint_Billing_Note_MSTR
SV00568 SV_Maint_Billing_Note SV_Maint_Billing_Note
SV00570 SV_Toolkit_MSTR SV_Toolkit_MSTR
SV00572 SV_Skill_Level_MSTR SV_Skill_Level_MSTR
SV00573 SV_Material_Kit_MSTR SV_Material_Kit_MSTR
SV00575 SV_Contract_Contact_MSTR SV_Contract_Contact_MSTR
SV00580 SV_Task_Group_MSTR SV_Task_Group_MSTR
SV00581 SV_Contract_Task_List_MSTR SV_Contract_Task_List_MSTR
SV00582 SV_Contract_Task_MSTR SV_Contract_Task_MSTR
SV00583 SV_Contract_Task_Sub_Task_MSTR SV_Contract_Task_Sub_Task_MSTR
SV00584 SV_Task_List_Type_MSTR SV_Task_List_Type_MSTR
SV00585 SV_Contract_Task_Schedule SV_Contract_Task_Schedule
SV00591 SV_Task_List_MSTR SV_Task_List_MSTR
SV00592 SV_Task_List_Tasks_MSTR SV_Task_List_Tasks_MSTR
SV00593 SV_Task_List_Sub_Task_MSTR SV_Task_List_Sub_Task_MSTR
SV00598 SV_Overdue_PM_MSTR SV_Overdue_PM_MSTR
SV00602 SV_Cost_Codes_MSTR SV_Cost_Codes_MSTR
SV00640 SV_Master_Contract_Financial_MSTR SV_Master_Contract_Financial_MSTR
SV00650 SV_Master_Contract_MSTR SV_Master_Contract_MSTR
SV00651 Master Contract User Defined1 Master SV_Master_Contract_User_Defined1_MST
SV00652 Master Contract User Defined2 Master SV_Master_Contract_User_Defined2_MST
SV00654 SV_Master_Contract_Escalation_MSTR SV_Master_Contract_Escalation_MSTR
SV00655 SV_Master_Contract_Billing_MSTR SV_Master_Contract_Billing_MSTR
SV00660 SV_Customer_Contract_Detail SV_Customer_Contract_Detail
SV00700 SV_Invoice_MSTR SV_Invoice_MSTR
SV00701 SV_Invoice_History SV_Invoice_History
SV00735 SV_Cost_Element_MSTR SV_Cost_Element_MSTR
SV00800 SV_Labor_Loading_Monthly_TEMP_SQL SV_Labor_Loading_Monthly_TEMP_SQL
SV00801 SV_Labor_Load_Annual_Schedule SV_Labor_Load_Annual_Schedule
SV008115 SV_Work_Order_Name_MSTR SV_Work_Order_Name_MSTR
SV00900 SV_User_Defined_MSTR SV_User_Defined_MSTR
SV00905 SV_User_Defined2_MSTR SV_User_Defined2_MSTR
SV00906 SV_Active_User_Defined_MSTR SV_Active_User_Defined_MSTR
SV00910 SV_User_Preference_MSTR SV_User_Preference_MSTR
sv010000 SV_File_Maint_Error_Log SV_File_Maint_Error_Log
SV01100 SV_Contact_MSTR SV_Contact_MSTR
SV01105 SV_Contact_ID_MSTR SV_Contact_ID_MSTR
SV01110 SV_Contact_Define1_MSTR SV_Contact_Define1_MSTR
SV01120 SV_Contact_Define2_MSTR SV_Contact_Define2_MSTR
SV01130 SV_Contact_Define3_MSTR SV_Contact_Define3_MSTR
SV01140 SV_Contact_Define4_MSTR SV_Contact_Define4_MSTR
SV01150 SV_Contact_Phone_MSTR SV_Contact_Phone_MSTR
SV01160 SV_Phone_Type_MSTR SV_Phone_Type_MSTR
SV01170 SV_Contact_Role_Type_MSTR SV_Contact_Role_Type_MSTR
SV02001 SV_RDC_Audit_Trail SV_RDC_Audit_Trail
SV30301 SV_Appointment_History_MSTR SV_Appointment_History_MSTR
SV30302 SV_Service_Call_Task_Lists_TEMP SV_Service_Call_Task_Lists_TEMP
SV333333 SV_Broadcast_Warehouse_MSTR SV_Broadcast_Warehouse_MSTR
SV40100 SV Monitor Setup SV_Monitor_SETP
SV40200 SV_Shift_SETP SV_Shift_SETP
SV40201 SV_Shift_Daily_SETP SV_Shift_Daily_SETP
SV40401 SV_Time_Refresh_SETP SV_Time_Refresh_SETP
SV585CLP SV_Contract_Tasks_TEMP SV_Contract_Tasks_TEMP
SV70001 SV_SQL_Dispatch_Join SV_SQL_Dispatch_Join
SV90001 SV_Dispatch_Join SV_Dispatch_Join
SV90002 SV_Tech_Board_Join SV_Tech_Board_Join
SV90006 SV_Service_Calls_By_Tech SV_Service_Calls_By_Tech
SV90010 SV_Master_Contract_Amt_Summary SV_Master_Contract_Amt_Summary
SV90011 SV_Master_Contract_Escal_Summary SV_Master_Contract_Escal_Summary
SV90012 SV_Master_Contract_Rev_Summary SV_Master_Contract_Rev_Summary
SV90020 SV_Sum_Call_Hrs SV_Sum_Call_Hrs
SV90221 SV_Service_Area_Tech_Join SV_Service_Area_Tech_Join
SV90300 SV_Technician_Shift_Exception_View SV_Technician_Shift_Exception_View
SV90585 SV_Contract_Task_Subtask_Join SV_Contract_Task_Subtask_Join
SV90590 SV_Task_Subtask_Join SV_Task_Subtask_Join
SV90591 SV_Contract_Task_Subtask_Join SV_Quote_Task_Subtask_Join
SV99302 SV_Service_Tasks_Equipment_MSTR_View SV_Service_Tasks_Equipment_MSTR_View
SV99548 SV_Quote_Schedule_View SV_Quote_Schedule_View
SV99560 SV_Task_Task_Sub_Join SV_Task_Task_Sub_Join
SV99585 SV_Contract_Schedule_View SV_Contract_Schedule_View
SV99585c SV_Contract_Schedule_Cal_View SV_Contract_Schedule_Cal_View
SV99999 SV_SQL_Filtering SV_SQL_Filtering
SVA0053 SV_Contract_Quicksearch_Archive SV_Contract_Quicksearch_Archive
SVA0054 SV_Customer_Quicksearch_Archive SV_Customer_Quicksearch_Archive
SVA0055 SV_Equipment_Quicksearch_Archive SV_Equipment_Quicksearch_Archive
SVA00805 SV_Note_MSTR_Archive SV_Note_MSTR_Archive
SVA00815 SV_Job_Costs_HISTORY Archive SV_Job_Costs_HISTORY_Archive
SVA0100 SV_Customer_MSTR_Archive SV_Customer_MSTR_Archive
SVA0115 SV_Lookup_Tech_MSTR Archive SV_Lookup_Tech_MSTR_Archive
SVA0118 SV_Technician_Shift_SETP_Archive SV_Technician_Shift_SETP_Archive
SVA0150 SV_Technician_Labor_Plan_MSTR_Archive SV_Technician_Labor_Plan_MSTR_Archiv
SVA0155 SV_Technician_Skill_Set_MSTR_Archive SV_Technician_Skill_Set_MSTR_Archive
SVA0160 SV_Customer_Contact_MSTR_Archive SV_Customer_Contact_MSTR_Archive
SVA0200 SV_Location_MSTR Archive SV_Location_MSTR_Archive
SVA0205 SV_Location_Contact_MSTR_Archive SV_Location_Contact_MSTR_Archive
SVA0215 SV_Location_Technicians_MSTR_Archive SV_Location_Technicians_MSTR_Archive
SVA0300 SV_Service_MSTR_Archive SV_Service_MSTR_Archive
SVA0301 SV_Service_Appointments_MSTR_Archive SV_Service_Appointments_MSTR_Archive
SVA0302 SV_Service_Tasks_MSTR_Archive SV_Service_Tasks_MSTR_Archive
SVA0340 SV_Service_ID_Log_MSTR_Archive SV_Service_ID_Log_MSTR_Archive
SVA0400 SV_Equipment_MSTR_Archive SV_Equipment_MSTR_Archive
SVA0430 SV_Equipment_Meter_MSTR_Archive SV_Equipment_Meter_MSTR_Archive
SVA0460 SV_Plant_MSTR_Archive SV_Plant_MSTR_Archive
SVA0500 SV_Maint_MSTR_Archive SV_Maint_MSTR_Archive
SVA0501 SV_Maint_HIST_Archive SV_Maint_HIST_Archive
SVA0505 SV_Contract_Detail_Summary_Archive SV_Contract_Detail_Summary_Archive
SVA0507 SV_Contract_Billing_HIST Archive SV_Contract_Billing_HIST_Archive
SVA0508 SV_Contract_Revenue_Method2_HIST_Archive SV_Contract_Revenue_Method2_HIST_Arc
SVA0509 SV_Contract_Revenue_Method2_MSTR_Archive SV_Contract_Revenue_Method2_MSTR_Arc
SVA0514 SV_Revenue_Recognition_Summary_Archive SV_Revenue_Recognition_Summary_Archi
SVA0519 Service Time  Master_Archive SV_Service_Time_MSTR_Archive
SVA0533 SV_Maint_Escalation_MSTR_Archive SV_Maint_Escalation_MSTR_Archive
SVA0534 SV_Maint_Escalation_HIST_Archive SV_Maint_Escalation_HIST_Archive
SVA0547 SV_Revenue_Recognition_WORK_Archive SV_Revenue_Recognition_WORK_Archive
SVA0550 SV_Maint_Annual_MSTR_Archive SV_Maint_Annual_MSTR_Archive
SVA0564 SV_Maint_Invoice_MSTR_Archive SV_Maint_Invoice_MSTR_Archive
SVA0568 SV_Maint_Billing_Note_Archive SV_Maint_Billing_Note_Archive
SVA0575 SV_Contract_Contact_MSTR_Archive SV_Contract_Contact_MSTR_Archive
SVA0598 SV_Overdue_PM_MSTR_Archive SV_Overdue_PM_MSTR_Archive
SVA0701 SV_Invoice_History Archive SV_Invoice_History_Archive
SVADOCMS SV_Document_MSTR_Archive SV_Document_MSTR_Archive
SVBTRIEV SV_Error_Messages_MSTR_Btrieve SV_Error_Messages_MSTR_Btrieve
SVCTREE SV_Error_Messages_MSTR_Ctree SV_Error_Messages_MSTR_Ctree
SVDISMAP Dispatch Mapping Temporary SV_Dispatch_Mapping_TEMP
SVDOCMST SV_Document_MSTR SV_Document_MSTR
SVDOCPAR SV_Document_Parms SV_Document_Parms
SVDOCVUE SV_Document_Viewers SV_Document_Viewers
SVERRORS SV_Error_Messages_MSTR SV_Error_Messages_MSTR
SVINTER1 ServiceCallWarehouse ServiceCallWarehouse
SVINTER2 ServiceCallOptions ServiceCallOptions
SVINTER3 ServiceEquipWarehouse ServiceEquipWarehouse
SVINTER4 ServiceTechWarehouse ServiceTechWarehouse
SVINTER5 ServiceMaintWarehouse ServiceMaintWarehouse
SVINTER6 ServiceMeterWarehouse ServiceMeterWarehouse
SVINTER7 ServiceJCHWarehouse ServiceJCHWarehouse
SVINTER8 ServiceNoteWarehouse ServiceNoteWarehouse
SVMAINTE SV_Maint_Escalation_TEMP SV_Maint_Escalation_TEMP
SVMTOPT MobileTEC_Setup_Options_MSTR MobileTEC_Setup_Options_MSTR
SVPGMESG SV_Pager_Message_Setup_MSTR SV_Pager_Message_Setup_MSTR
SVPGSETP SV_Pager_Setup_MSTR SV_Pager_Setup_MSTR
SVPGVNDR SV_Pager_Vendor_MSTR SV_Pager_Vendor_MSTR
SVRDCTRX SV_RDC_TRX_Type SV_RDC_TRX_Type
SVRMA301 Receivables GL Distribution History Archive RM_Distribution_History_Archive
SVRMA305 Commission History Archive RM_Commission_History_Archive
SVRSPMST SV_Response_Type_MSTR SV_Response_Type_MSTR
SVTRXACT SV_RDC_TRX_Activity SV_RDC_TRX_Activity
WS00500 WS_PO_Text_MSTR WS_PO_Text_MSTR
WS00501 WS_Notes_MSTR WS_Notes_MSTR
WS10001 WS_Payables_TRX_WORK WS_Payables_TRX_WORK
WS1000M WS_PostingTRXNumbers WS_PostingTRXNumbers
WS10101 Wennsoft PO Integration WS_PO_Line
WS10105 WS_PO_Receipt_Line WS_PO_Receipt_Line
WS10301 WS_TRX_Batch_HDR WS_TRX_Batch_HDR
WS10702 WS Time Sheet TRX WORK WS_Time_Sheet_TRX_WORK
WS20001 WS_Payables_TRX_OPEN WS_Payables_TRX_OPEN
WS20002 WS_MT_INV_WORK WS_MT_INV_WORK
WS30501 WS_Notes_MSTR_HIST WS_Notes_MSTR_HIST
WS30702 WS Time Sheet TRX WORK HIST WS_Time_Sheet_TRX_WORK_HIST
WS40000 WS_Option_SETP WS_Option_SETP
WS40101 WS_System_Password_SETP WS_System_Password_SETP
WS40102 WS_Password_Master_SETP WS_Password_Master_SETP
WS40103 WS_Security_Level_SETP WS_Security_Level_SETP
WS40104 WS_Password_User_SETP WS_Password_User_SETP
WS40201 WS_FA_Offset_Accounts_SETP WS_FA_Offset_Accounts_SETP
WS40202 WS_Unbilled_Offset_Accts_SETP WS_Unbilled_Offset_Accts_SETP
WS40203 WS Expense And Travel Offset Account Setup WS_Expense_Travel_Account_SETP
WS40300 WS_ADP_SETP WS_ADP_SETP
WS40301 WS_Export_Fields_SETP WS_Export_Fields_SETP
WS40302 WS_ADP_Default_Path WS_ADP_Default_Path
WS40303 WS_ADP_Co_Codes_SETP WS_ADP_Co_Codes_SETP
WS41001 WS_Registered_Users_SETP WS_Registered_Users_SETP
WS50000 WS_Export_Output_TEMP WS_Export_Output_TEMP
WS60000 WS_States_Provinces WS_States_Provinces
WS90000 WS_Employee_Pay_Type_VIEW WS_Employee_Pay_Type_VIEW
WS90001 WS_Batch_Lookup_VIEW WS_Batch_Lookup_VIEW
WS90011 WS_Ex_Batch_Lookup_HIST_VIEW WS_Ex_Batch_Lookup_HIST_VIEW
WS90012 WS_Ex_Employee_Lookup_HIST_VIEW WS_Ex_Employee_Lookup_HIST_VIEW
WS90013 WS_Ex_Date_Lookup_HIST_VIEW WS_Ex_Date_Lookup_HIST_VIEW
WS90014 WS_Batch_Lookup_HIST_VIEW WS_Batch_Lookup_HIST_VIEW
WS90015 WS_Employee_Lookup_HIST_VIEW WS_Employee_Lookup_HIST_VIEW
WSAUDT WS Time Sheet TRX WORK_AUDIT WS_Time_Sheet_TRX_WORK_AUDIT
WSDC001 SV_Comm_SetupPlan SV_Comm_SetupPlan
WSDC002 SV_Comm_SetupSOP SV_Comm_SetupSOP
WSDC003 SV_Comm_SalespersonCustomer SV_Comm_SalespersonCustomer
WSDC004 SV_Comm_SalespersonCustomerTier SV_Comm_SalespersonCustomerTier
WSDC005 SV_Comm_SalespersonLocation SV_Comm_SalespersonLocation
WSDC006 SV_Comm_SalespersonLocationTier SV_Comm_SalespersonLocationTier
WSDC007 SV_Comm_SalespersonContract SV_Comm_SalespersonContract
WSDC008 SV_Comm_SalespersonContractTier SV_Comm_SalespersonContractTier
WSDC009 SV_Comm_SalespersonJob SV_Comm_SalespersonJob
WSDC010 SV_Comm_SalespersonJobTier SV_Comm_SalespersonJobTier
WSDC011 SV_Comm_Work SV_Comm_Work
WSDC012 SV_Comm_History SV_Comm_History
WSDOCCB WS_Docs_Customer WSDOC_CB
WSDOCCCB WS_Docs_Cost_Code WSDOC_CCB
WSDOCCOB WS_Docs_Change_Order WSDOC_COB
WSDOCEB WS_Docs_Equip WSDOC_EB
WSDOCELB WS_Docs_Equip_Location WSDOC_ELB
WSDOCEMB WS_Docs_Equip_Model WSDOC_EMB
WSDOCETB WS_Docs_Equip_Type WSDOC_ETB
WSDOCFCB WS_Docs_Forecast_Cost WSDOC_FCB
WSDOCJB WS_Docs_Job WSDOC_JB
WSDOCLB WS_Docs_Location WSDOC_LB
WSDOCMB WS_Docs_Maint_Contract WSDOC_MB
WSDOCPB WS_Docs_Project WSDOC_PB
WSDOCQB WS_Docs_Quote WSDOC_QB
WSDOCS WS_Docs_MSTR WS_DOCS
WSDOCSB WS_Docs_Subcontractor WSDOC_SB
WSDOCSCB WS_Docs_Service_Call WSDOC_SCB
WSDOCSDB WS_Docs_Subs_Dates WSDOC_SDB
WSLIST WS_ListView_Settings WS_ListView_Settings
WSPGDFLT WS_Pager_Defaults WS_Pager_Defaults
WSPGQLOG WS_Page_Queue_Log WS_Page_Queue_Log
WSPGQUE WS_Page_Queue WS_Page_Queue
WSPORET1 WS_PO_Retention_TEMP WS_PO_Retention_TEMP
WSPRINT2 Wennsoft PO Integration Temp WS_POLineMemTEMP
WSS10100 WS Sales Transaction Work WS_SOP_HDR_WORK
WSS10200 WS Sales Transaction Amounts Work WS_SOP_LINE_WORK
WSS30200 WS Sales Transaction History WS_SOP_HDR_HIST
WSS30300 WS Sales Transaction Amounts History WS_SOP_LINE_HIST
WSS40100 WS_SOP_Setup_MSTR WS_SOP_Setup_MSTR
WSSEQ WS_Docs_Seq WS_SEQ
WSWHSE WS Time Sheet TRX WORK_WHSE WS_Time_Sheet_TRX_WORK_WHSE
Version: Unknown or N/A
Section: Dynamics GP
This thread has been marked as 'Closed' and archived